fbpx
Skip links

Our Team

Feel free to contact us for demo or more information

" Your business partner to help drives revenue growth by delivering great customer experience to your end customers "

M Intelligence คือใครและให้บริการอะไร ?

M Intelligence เราก่อตั้งขึ้นเมื่อ 18 สิงหาคม ปี 2560 เราเป็นบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานใกล้ชิดกับธุรกิจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปประยุกต์ใช้งาน จึงเกิดการรวมตัวกันก่อตั้งเป็นบริษัท M Intelligence เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการทำ Digital transformation ให้กับองค์กรในปัจจุบัน

M Intelligence เป็น Salesforce Authorized Cloud Reseller และมีทีมงานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดย Salesforce ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ M Intelligence ยังได้รับการรับรอง ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง

" Your business partner to help drives revenue growth by delivering great customer experience to your end customers "